Türkiyənin ən yaxşı 7 universitetindən biri olan Özyeğin Universitetinə təqaüdlü qəbullar başladı

İqtisadiyyat

1) İqtisad elminin metodu və metodologiyası. (iqtisadi nəzəriyyə) (Məmmədəliyev Cavid (qrup-412))
İqtisad elminin metodu və metodologiyası.
2) Dunya iqtisadiyyati derslik (Bextiyar Bayramov)
Dünya ölkələri təbii, maddi, iqtisadi ehtiyatlarına görə biri-birindən fərqlənirlər. Bununla yanaşı, coğrafi mövqeyinə görə, iqlim şərtlərinə görə, əmək ehtiyatlarına görə biri-birini təkrarlamırlar. Dünyanın hər bir ölkəsində iqtisadi potensial müxtəlifdir və bu fərq daim nəzərə çarpacaq şəkildə inkişaf edir.
3) Xarici mühit analızı (Ümid Qurbanov )
müəssisə ilə bağlıdır
4) İqtisadi təlimlər tarixi (Bəxtiyar Bayramov)
İqtisadi təlimlər tarixi – tam versiya
5) Azerbaycanin yeni neft strategiyasi ve BTC neft kemerinin sosial-iqtisadi inkisafinda rolu (Sona)
1.Azerbaycan neftinin inkisaf tarixi.
2.Heyder Eliyev ve Azerbaycanin yeni neft strategiyasi.
3.BTC neft kemerinin sosial-iqtisadi ehemiyyeti.
6) Mikroiqtisadiyyatın əsasları (Məmmədəliyev Cavid )
Mikroiqtisadiyyatın əsasları (İqtisadi nəzəriyyə)
7) Bazarın tipləri və modelləri (Məmmədəliyev Cavid )
Bazarın tipləri və modelləri
8) Mlkiyyət (Məmmədəliyev Cavid )
İqtisadi institutlar və mülkiyyət
9) Kiçik və orta ölçülü müəssisələrə dövlət yardımı (LALE VALIZADE)
1.Bazar iqtisadiyyatında kiçik və orta müəssisələrin yeri və rolu
2.Kiçik müəssisələrin növləri
3.Kiçik və orta müəssisələrə dövlət köməkliyi
4.Kiçik və orta biznesin inkişafına kömək üzrə ərazi proqramı
10) Böyük Britaniya iqtisadiyyatı (Ümid)
B.Britaniya iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası
B.Britaniyanın makro iqtisadi inkişaf modeli
B.Britaniyanın iqtisadiyyatının quruluşu
11) TƏLƏB VƏ TƏKLİF. BAZAR TARAZLIĞI (Abbasov İlqar)
TƏLƏB VƏ TƏKLİF. BAZAR TARAZLIĞI
12) Təbii ehtiyyatların və çirkləndiricilərin ekoloji iqtisadi uçotu (Abbasov İlqar)
Təbii ehtiyyatların və çirkləndiricilərin ekoloji iqtisadi uçotu
13) Bazar iqtisadiyyatının subyekt və obyektləri (Vusal)
Bazar iqtisadiyyatının subyekt və obyektləri
14) BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLAR (Namelum)
1. BİM-in tənzimlənməsinin zəruriliyi.
2. BİT-lər haqqında ümumi anlayış.
Onların yaradılması və təsnifatı.
3. BMT-nin yaradılması tarixinə dair.
4. BMT-nin əsas vəzifələri, onun quruluşu və iqtisadi funksiyaları
5. BİT-lərin yaranması mərhələləri.
6. BİM-in tənzimlənməsində regional iqtisadi təşkilatların rolu.
15) Özəlləşdirme (LALE)
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və aqrar islahatın aparılması nəticəsində yeni mülkiyyət formalarının yaranması
16) Inhisar və antiinhisar tənzimlənməsi (Əhmədzadə Aydin)
Rəqabət və inhisar.Antiinhisar tənzimlənməsi.
17) Mənfəət və onun artırılması yolları (Sahib Şükürov)
Mənfəət və onun artırılması yolları
18) Pulun dövriyyəsi (Sahib Şükürov)
Pul dövriyyesi nəğd və nəğdsiz formalarda pul nişanlarının fasiləsiz hərəkəti prosesidir.
19) Müəsisənin iqtisadiyyatı (Abbaslı Mirrahim)
Məhsulun satış siyasəti,məhsuun satışında ticarər vasitələrinin rolu.
20) istehsalın cəmiyyətdə əhəmiyyəti (Təbriz)
Cəmiyyətin həyatında istehsalın əhəmiyyəti
21) Muessisenin istehsal gucu (ROYAL CAMALOV)
Muessisenin istehsal gucu
22) Vergilər və vergi sistemi. (Q.Aysel)
Vergilər,vergi sistemi,vergi yükü.
23) Azerbaycanin Xarici ticaret strukturu (Ələsgərova Aytac)
2010-cu ilin ilk 9 ayı ərzində respublikanın rezident və qeyri-rezidentləri tərəfindən 140 ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının həcmi 20212164,0 min ABŞ dolları olmuşdur. Bu müddət ərzində 15667893,7 min ABŞ dolları dəyərində 1907 adda mal ixrac, 4544270,3 min ABŞ dolları dəyərində 5673 adda mal isə idxal olunmuş, ixrac-idxal əməliyyatları üzrə müsbət saldo 11123623,5 min ABŞ dolları təşkil etmişdir.
24) XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN TƏSNİFATI VƏ ONLARIN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ (Nisa)
I FƏSİL. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin mahiyyəti, onun əsas xüsusiyyətləri və inkişaf meylləri.
1.1 Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri
1.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin regional strukturu və inkişaf meylləri
II FƏSİL. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin müasir inkişaf səviyyəsi.
2.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin hər bir koteqoriyasının ayrılıqda inkişafı. (İqtisadi böhranın təsiri, 2008-ci ilin ilk rübləri ilə son rübü və 2009-cu ilin ilk rübünün müqayisəli təhlili).
25) İnflyasiya (Samir Valehli)
1 İnflyasiyanın növləri
2 Inflyasiyanın səbəbləri
3 İnflyasiyaya qarşı tədbirlər
4 İstinadlar
26) Abseron Iqtisadi rayonu (Samir Valehli)
Təbii sərvətləri
İqtisadiyyatı
Nəqliyyat şəbəkəsi
Sosial infrastrukturu
27) Gömrük orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti (Qoşqar (Tezis))
Gömrük orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
28) Dünya təcrübəsində Qeyri – Ticarət Məhdudiyyətləri (Qoşqar)
“Azərbaycan və Avropa : Qarşılıqlı münasibətlərin problemləri və
perspektivləri” Respublika Tələbə Elmi – Praktik Konfransı
29) Oyunlar nəzəriyyəsi (Qoşqar)
John Nash “Oyunlar nəzəriyyəsi” (The Game Theory)
30) Kredit (Ələkbərli Lalə)
1.Kreditin meydana gəlməsi və inkişafı.
2.Kreditin mahiyyəti və quruluşu.
3.Kreditin funksiyaları və növləri.
4.Kreditin prinsipləri
5.Kreditin formaları
31) BANKLARIN DEPOZİT ƏMANƏT SERTİFAKATLARI (RƏSULOV İLYAS)
Referatda banklarin depozit sertikalari haqqinda melumat verilmisdir
32) Ekoloji markalanma (markirovka) (Samir Qədirov)
Azərbaycan Texniki Universiteti, Mühəndis Biznesi və Menecment Fakultəsi, Tələbə Gənclər Təşkilatı
33) Azərbaycanda torpaq rentası və onun qiyməti (Samir Qədirov)
Azərbaycanda torpaq rentası və onun qiyməti
34) Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri və başlıca ziddiyyətləri (Samir Qədirov)
Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri və başlıca ziddiyyətləri
35) Istehsalda inhisarciliq (Anar Ferecov)
İstehsal inhisarçılığı inhisarçılığın elə formasıdır ki, bu zaman hər hansı məhsulun istehsalının və realizəsinin əsas çəkisi məhdud miqdarda istehsalçının sərəncamına keçir. Buna müxtəlif yollarla nail olunur. Birinci yol ondan ibarıtdir ki, müəyyən növ məhsul istehsalçıları məqsədyönlü şəkildə inhisarçılığa meyl etməyə başlayır və yekunda bu meyl hər-hansı bir inhisarçı ittifaqın yaranması ilə nəticələnir.
36) Dolayı vergilərin büdcə gəlirlərinin tərkibində rolu (Fərid)
Dolayı vergiler
37) STATİSTİKA (CAVİD CƏBİYEV)
1. Statistikanın vəzifələri, statistik işin təşkili, statistik müşahidə
2. Statistik verilənlərin qruplaşdırılması və svodkası, statistik cədvəllər
3. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər
4. Orta kəmiyyətlər
5. Variasiya və onun göstəriciləri
6. Seçmə metodu, seçmə metodunun xətaları
7. Sosial-iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi
8. Reqressiya-korrelyasiya analizi
38) Dünya təsərüfatında inteqrasiya meyllərinin güclənməsi (Seymur)
Müasir dövrün ən mühüm əlaməti ,müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı asılılığının güclənməsi,makro və mikro səviyyələrdə inteqrasiya proseslərinin inkişafı, sivilzasiyalı ölkələrin intensiv surətdə qapalı milli iqtisadiyyatdan açıq tipli iqtisadiyyata keçməsindən ibarətdir.
39) Beynəlxalq valyuta münasibətləri (Seymur)
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən dinamik formalarından biri, pulun dünya təsırrüfatçılıq sistemində istifadəsi ilə əlaqədar meydana çıxan və iqtisadi münasibətlərin xüsusi forması olan beynəlxalq valyuta münasibətləridir.
40) Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiyanın formaları (Seymur)
1. Azad ticarət zonaları
2. Gömrük ittifaqları
3. Vahid bazar və iqtisadi birlik
41) İqtisadi inteqrasiyanın nəzəri konsepsiyaları (Seymur)
Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin iteqrasiyasının inkişafının praktiki zəruriliyinin dərk edilməsi və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasına hələ XXəsrin 50-60-cı illərində bir sıra qərb ölkələri iqtisadşıları tərəfindən cəhd olunmuşdur.
42) Qlobal keçid iqtisadiyyatının problemləri (Seymur)
XX əsrin son onilliklərindən etibarən cəmiyyətdə baş verən geopolitik dəyişikliklər sosialist düşərgəsinin dağılması və birqütblü dünyanın formalaşması ilə nəticələnməkdədir. Bu proses Şərqi Avropa ölkələrində dalıa çox iqtisadi sistemin dəyişdirilməsinə yönələn islahatlar kursu ilə müşayiət olunmuş, Rumıniyada vətəndaş qarşıdurmasına, keçmiş Çexoslovakiyada, Yuqoslaviyada mərkəzi dövlətin parçalanmasına və beynəlxalq hüququn yeni subyektlərinin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır.
43) Kapitalın və iş qüvvəsinin hərəkəti. (Seymur)
Artıq XİX-cu əsrin sonu XX əsrin əvəllərində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yeni sferası yaranmağa başladı.Əmtəə ixracından fərqli olaraq kapital ixracı üstünlük kəsb etməyə başladı.
44) Vergi sistemi. Azərbaycan respublikasının vergi sisteminin (Seymur)
Muəyyən edilmiş qaydada tutulan vergi, yığım, rusum və digər odənişlərin
məcmusu vergi sistemini təşkil edir.
45) Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyəti və əsas cəhətləri (Seymur)
Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyyətinin izah edilməsinə iki yanaşma mövcuddur.Bir qrup iqtisadçılar üçün kapitalın beynəlxalq hərəkəti istehsalın bir amilinin bir ölkədən digərinə hərəkətindən ibarətdir ki,bununda əsasında ölkələrdə tarixən yarnmış iqsadi,texnoloji və maliyyə ehtiyatlarının müxtəlif səviyyələrdə mövcud olmasıdır.
46) İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi (Seymur)
Ölkənin milli iqtisadiyyatının inkişafının kеçid dövründəki şəraitinə nəzərən, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə iki istiqamətdə baхmaq olar
47) Əhalinin və əmək resurslarının ölkələrarası yerdəyişməsi (Seymur)
Bəşəriyyətin sosial-mədəni həyatının və təsərrüfatçılığın demokratikləşməsi və beynəlmiləlləşməsinin təzahürlərindən biri ,həmçinin ölkələr və xalqlar arasında ,millətlərarası ziddiyyət və toqquşmaların,fövqaladə halların və təbii fəkakətlərin birbaşa nəticəsi –ölkədaxili,ölkələrarası əhalinin və əmək ehtiyatlarının müxtəlif formalarda hərəkətidir.
48) Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti (Seymur)
Əmək resurslarına böyük ehtiyacı olduğundan daima onu idxal edən ölkələr,özlərinin miqrasiya siyasətini iş qüvvəsinin kəmiyyəti və keyfiyyət tərkibinə uyğun formalaşdırılar.
49) Əmək resurslarını idxal edən ölkələrin miqrasiya siyasəti (Seymur)
Beynəlxalq əmək təşkilatı emmiqrant ixrac edən ölkələrin siyasətini aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:əmək resurslarının emiqrasiyası ölkədə işsizlik probleminin həllinə kömk göstərməli,emiqrant-zəhmətkeşlərdən ölkəyə daxil olan xarici valyuta isə ixrac-idxal əməliyyatlarının balanslaşdırılmasında istifadə olunur
50) Beynəlxalq İqtisadi İnteqrasiya (Namazlı Turan)
XX əsrin ikinci yarısından sənaye ölkələrinin sürətli inkişafı nəticəsində beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə beynəlxalq ticarətin inkişafında güclü küyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Daha doğrusu beynəlxalq ticarətin müxtəlif istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə daha da tamamlanırdı. Nəticədə hazır əmtəələrin ixracı ilə yanaşı bütün istehsal amillərinin xaricə axması imkanı və yerləşdirilməsi genişlənmiş və ölkələr arası fəaliyyət artmışdır.
51) Büdcə xərcləri,büdcə gəlirləri (Dadas Sadiqli)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
dövlət,vergiləri,qrantlar,digər gəlirlər.
52) Pul sistemi (Pərviz Talıblı)
İqtisadi nəzəriyyə fənnində mövcud olan anlayışlardan biri də puldur.
53) Maliyyə sistemi (Pərviz Talıblı)
Maliyyə sistemi
54) İşsizlik (Pərviz Talıblı)
İşsizlik və onun növləri
55) Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri (Pərviz Talıblı)
Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri
56) Beynəlxalq valyuta nəzəriyyələri (Pərviz Talıblı)
Beynəlxalq valyuta münasibətləri
57) Həyat səviyyəsi (Pərviz Talıblı)
Həyat səviyyəsi, yoxsulluq, dövlətin sosial siyasəti
58) Azərbaycan Respubkilasının büdcə sistemi (Dadas Sadiqli)
Azərbaycan Respublikasında büdcə sistemini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələr təşkil edir. Büdcə sistemi bu sistemə daxil olan büdcələrin vahid prinsiplər əsasında fəaliyyətinə və onların müstəqilliyinə əsaslanır. Büdcə sisteminin vahidliyi tənzimləyici mədaxil mənbələrindən istifadə etmək, məqsədli büdcə fondları yaratmaq, maliyyə ehtiyatlarını müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında bölüşdürmək vasitəsilə büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır.
59) Əməyin ödənilməsinin tarif sistemi. (Aynur Dəmirli)
Tarif əmək haqqında ən başlıca məsələ tarif sisteminin sözün əsl mənasında əmək haqqının təşklinin başlıca ünsürlərindən biri kimi öz funksiyasına icra etməsi və tarifi əmələ gətirən amillərin dəqiq nəzərə alınmasıdır.
60) Fərdi və briqada formasında kadr hazırlığı. (Aynur Dəmirli)
Kadr hazırlığının səviyyəsi əhalinin özünün ümumi savadlılıq səviyyəsindən asılıdır. əhalini savadlandırmadan yüksək ixtisaslı və lazım olan miqdarda kadrların hazırlığına nail olmaq qeyri mümkündür.
61) Gəlir vergiisndən azad olma və güzəştlər (Aynur Dəmirli)
Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi əhalinin ödədiyi vergilər arasında mühüm yer tutur. Gəlir vergisi ölkəmizdə vergi sisteminin praktiki olaraq mövcud olmadığı sovet hakimiyyəti dövründə belə mövcud olmuşdur. 60-cı illərdə bu verginin ləğv edilməsinə cəhd göstərilmiş, lakin həyata keçirilməmişdir.
62) İntellektual kapital və innovasiya fəaliyyəti. (Aynur Dəmirli)
İqtisadi ədəbiyyatlarda tez-tez intellektual kapital anlayışından istifadə olunur. İntellektual kapital anlayışı altında insanın intellektual qabiliyyəti ilə onun yaratdığı və iqtisadi inkişaf prosesində istifadə etdiyi material və qeyri-material aktivlərin məcmusu başa düşülür.
63) Stress anlayışı (Aynur Dəmirli)
Stress hər bir insanın həyatında var, belə ki, müasir insanın həyat və fəaliyyətinin bütün sferalarında stress qaçılmazdır. Hər bir insan stress keçirir, hər kəs onun haqqında danışır, amma demək olar ki, heç kim dəqiq bilmir ki, stress nədir, onun əlamətləri hansılardır və onunla necə mübarizə aparmaq lazımdır. Stressli situasiyalar evdə olduğu kimi, işdə də yaranır.
64) Əməyin stimullaşdırılmasının mahiyyəti və funksiyaları. (Aynur Dəmirli)
Əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması anlayışını geniş və dar mənada başa düşmək olar. Sözün geniş mənasında əmək sferasında işçilərin davranışına nəticə etibari ilə təsir edən bütün daxili və xarici amilləri stimullaşdırmanın toplusu hesab etmək olar.
65) STANDARTLAŞDIRMA (İSMAYILOV)
Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi sisteminin zəruri elementi standartlaşdırmadır.Bütün dünyada standartlaşdırma keyfiyyətin və elmi-texniki tərəqqinin daşıyıcısıdır,ona görə də ölkədə çox şey onun səviyyəsindən aslıdır.
66) Motivləşdirmə anlayışı (Aynur Dəmirli)
Menecment fəaliyyətində ən başlıca cəhət işçilərin səyini qarşıya qoyulmuş məqsədlərin icrasına yönəltməkdir. Burada motivləşdirmənin, işçilərin davranış qaydalarını öyrənmək motivləşdirmə nəzəriyyəsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Motivləşdirmə çox aspektli və çox əhatəli problemdir.
67) Əmək bazarının məzmunu və quruluşu (Aynur Dəmirli)
Əmək bazarı digər bazarlar sistemində aparıcıl möqeyə malikdir. əmək bazarı olmadan ne mikro (firmadaxili) və nə də makroiqtisadi, makromiqyaslı problemləri həll etmək olar.
68) Əməyin təşkilinin əsas istiqamətləri. (Aynur Dəmirli)
Əməyin təşkili müəssisələrdə istehsalın təşkilinin mühüm tərkib hissəsidir. Cəmiyyət istehsal və istehlakdan kənar yaşaya bilmədiyi kimi təbiətlə insanın iştirakından ibarət olan əmək prosesi olmadan da yaşaya bilməz.
69) Azərbaycanın bank sistemi (Etibar Süleymanzadə)
Azərbaycanın bank sistemi və bankların növləri.
Bank islahatları.
Bank islahatlarının nəticəsi.
70) Islam maliyyə sistemi (Etibar Süleymanzadə)
İslam maliyyə sisteminin tarixi təkamülü.
İslam maliyyə sisteminin strukturu.
İslam maliyyə sisteminin əsas prinsipləri.
İslam maliyyə sisteminin əleyhinə çıxan təlimlər.
71) iqtisadi nəzəriyyə (Ataxan Həsənov)
1. Tələbat, onun növləri və iqtisadiyyatda rolu. Resurslar, onların növlərinin məhdudluğu. İstehsalın imkanları iqtisadi seçim
2. İqtisadi Nəzəriyyənin tədqiqat və şərh metodları
3. Bazar İqtisadiyyatı və onun genetik əsasları. Natural əmtəə istehsalı, əmtəə funksiyaları
4. Bazarın mahiyyəti və meydana gəlməsi şərtləri. Bazarın formaları və növləri
5. Firma(müəssisə): məzmunu və təşkili formaları. Firmanın sahibkarlıq fəaliyyəti
6. Rəqabət: məzmunu, formaları və iqtisadi rolu. Təkmil və qeyri-təkmil rəqabət bazarları. Bazar ağalığı
7. İstehsal amili kimi torpağın rolu. Aqrar münasibətlər və onların xüsusiyyətləri. Torpaq bazarı və torpağın növləri
8. Mikroiqtisadiyyatın bazar strukturunun formalaşması
9. Mikroiqtisadi səviyyədə məşğulluq və onun əsas formaları. Məşğulluq səviyyəsinə təsir edən amillər
10. Mikroiqtisadi səviyyədə dövlətin sahibkar və investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri
72) İşsizlik (Vuqar Kenan_qrup 400 uçot-iqtisad)
İşsizlik və onun formaları
73) GENIŞ QAYDA NƏZƏRİYYƏSİ (FIDAN)
Neoliberalizmin görkəmli nümayəndəsi, müasir neoliberalizmin banisi hesab olunan London məktəbinin iqtisadçısı Fridrix Avqust fon Xayek (1899-1992) Avstriyada anadan olmuşdur
74) Fiskal Siyaset. Azərbaycanın fiskal Siyəsəti (2009-2010) (Vasif Abilov)
Fiskal siyasətin məzmunu.
Azərbaycanda fiskal siyasətin əsas istiqamətləri.
75) Empirik məktəb (Nicat Məcidli)
Еmpirik məktəb və kapitalist müəssisələrinin idarəеtmə təcrübəsi.
Еmpirik məktəbin əsas nümayəndələrinin idarəеtmə haqqında düşüncələri.
Еmpirik məktəb, Tеylorizm və «insan münasibətləri» doktrinası.
76) Sinergiya strategiyası (Nicat Məcidli)
Sinergiya anlayışı və biznesdə sinergiya effekti.
Müasir dövrdə işgüzar təşkilatların sinergiya strategiyası.
Sinergiya ilə diversifikasiya strategiyasının qarşılıqlı əlaqəsi.
77) Sahibkarlıq fəaliyyəti (Ramin Mədətov)
Sahibkarlığın mahiyyəti, məqsədi, vəzifələri.
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.
Kollektiv sahibkarlıq (fərdi, ailə və xırda sahibkarlıq).
Sahibkarlıq sahələrinin fəaliyyəti (İstehsal, kommersiya, maliyyə).
78) MAKROİQTİSADİYYATIN TƏDQİQAT PREDMETİ (Əbdülrəhim)
Müasir iqtisadi nəzəriyyə iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətinə aid olan problemlərin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Onlar əsasən hər bir subyektə toxunur, çünki işsizlk, inflyasiya, valyuta kursu, iqtisadi konyuktura və s. problemlər bizim heç birimizdən yan keçmir.
79) Dövlət,qiymətli kağızlar və ölkədə iqtisadi proseslərər onun təsiri. (Rashad Allahverdiyev)
Qiymətli kağızlar, onların mahiyyəti və funksiyaları.
Dövlət qiymətli kağızları və iqtisadi inkişafda onların rolu.
Qiymətli kağızlar bazarı və onun iştirakçıları.
80) Statistika (Rashad Allahverdiyev ADNA)
1. Statistika elm kateqoriyaları.
Qədim inkişaf tarixinə malik olan statistika elmi fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə elmləri əsasında ciddi dəyişikliklərə uğramişdır. Statistika elmi fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə elmlərinin kateqoriya, qanun və müddəalarına istinad edərək özünə məxsus olan anlayış və kateqoriyaları inkişaf etdirmişdir.
Belə ki, fəlsə və itisadi nəzəriyyə elmləri öz qanun prinsip və kateqoryalarını əsaslandırmaq üçün statistika məlumatlarından, statistika metodlarından geniş surətdə istifadə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə statistika ilə iqtisadi nəzriyyə və digər iqtisad elmləri arasında çox sıx əlaqə vardır. Onlar bir –birlərindən istifadə etmədən qənaətbəxş nəticələr əldə edə bilməzlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir elmin, o cümlədən statistika elmin nəzəri əsasını həmin elmə məxsus olan əsas prinsiplərin məcmuyunda olan anlayış və kateqoriyalar təşkil edir. Statistika elmin mühüm anlayış və kateqoriyalara əlamət, statistika məcmuyu, məcmu vahidi, əlamətin variasiya qanunauyğunluq və s daxildir.
Statistika elminin mühüm anlayış və kateqoriyalarında biri müşahidə edilən və ya ölçülən vahidlərin xarakterik xüsusiyyətini, xassəsini müəyyənləşdirən əlamətdir. Məsələn, kəndli təsrrüfatlarının əlaməti, sayı, onlardan ailə üzvlərinin sayı, onların ümumi torpaq sahəsi, onlardan əkin yeri, kəndli təsərüfatkarının ümmumi məhsulu və s ola bilər. əhali üzrə əhalinin cins, yaş, müllkiyyət tərkibi, təhsil səviyyəsi, doğum, ölüm, təbii artım, kəbin və. əlamət adlanır.
Əlamətlər atributiv və kəmiyyət əlamətlərinə bölünür. Mühüm xüsusiyyətlərinə, xassələrinə görə bir –birindən fərqlənən əlamətlər atributiv əlamət adlanır. Keyfiyyət əlamətinə misal, əhalnin ictimai qruplara, milli tərkibinə görə bölünməsini, əməyinə xarakterinə görə fərqlənən bölgüsünü və s göstərmək olar. Keyfiyyət əlamətləri atributiv Əlamətlər də adlanır. Qarşı –qarşıya duran keyfiyyət əlamətlərinin birinin qəbul edilməsi alternativ əlamət adlanır. Alternativ əlamətə əhalinin savadlı –savadsız evli –evsiz olması, olması və s misal ola bilər. Alternativ əlamətlər bilavasitə kəmiyyətlə ifadə oluna bilirlər. Ayrı –ayrı qiymətlərikəmiyyətcə bir –birindən fərqlənən əlamətlərə kəmiyyət əlamətləri deyilir. Buradan aydın olur ki, kəmiyyət əlamətləri rəqəmlə ifadə olunur.
81) Marketinq (ƏHMƏD)
Marketinq anlayışı və onun fəaliyyəti haqqında
82) MENECMENT (Nail BAGIROV)
TƏŞKİLAT ANLAYIŞI ONLARIN FORMALARI.
MENECERDƏN TƏLƏB OLUNAN BİLİK VƏ BACARIQLAR.
TƏŞKİLATIN DAXİLİ MÜHİTİ.
TƏŞİLATIN XARİCİ MÜHİTİ.
İDARƏETMƏDƏ KOMMUNİKASİYALAR.
QƏRARIN QƏBUL EDİLMƏSİNİN MODEL VƏ METODLARI.
83) Orta inkişaflı ölkələrin iqtisadi xarakteristikası… (OrxaN Nəsirov)
Оrta inkişaflı ölkələr.
Оrta inkişaflı ölkələrin iqtisadi хarakteristikası.
Оrta inkişaflı ölkələrin iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri.Həyata keçirilən tədbirlər və nəticələr.
84) Beynəlxalq ekoloji-iqtisadi münasibətlərin əsas problemləri (Orxan Nəsirov)
XX əsrin ikinci yarısında əhalinin surətlə artması və is¬teh¬lak dəyərlərinin prioritetliyi nəticəsində təbiətə antropogen təz¬yiq elə bir həddə çatmışdır ki, o yenidənbərpa qabiliyyətini itirməyə baş¬lamışdır. Ətraf mühitin pisləşməsini “ekoloji stress”lə müqa¬yi¬sə etməyə başladılar.
85) Dünya İqtisadiyyatı, Çin iqtisadiyyatı (Orxan Nəsirov)
Çin bilindiyi kimi 1949 əvvəli yarı müstəmləkə yarı müstəqil ölkə idi. 1911də Mançu Qing xanədanlığının milliyyətçi etnik Çinlilərcə aşmasının ardından Respublika elan edilmiş və ölkəyə demokratiya gətirilməyə çalışılmışdır.
86) Bank system of Azerbaijan (English) (Əhədli Əhəd)
Bank system is considered an important element of financial system of Azerbaijan. Today banks leave behind other financial mediators for volume of their assets and capital, as well regional coverage.
87) Beynəlxalq əmək bölgüsü (Zabitli Ceyhun)
Dünya üzrə baş verən təkrar istehsal prossesi ilk öncə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin təkrar istehsal prossesi olaraq istehsalın beynəlxalq xarekterini daha da dərinləşdirməkdədir.
88) Beynəlxalq Ticarət (Dadaşova Leyla)
Beynelxalq ticaret ister ayri-ayri olkelerde , isterse de dunya miqyasinda ictimai heyatin ayrilmaz ve muhum terkib hisselerine cevrilmisdir.Bu olkelerin emteelere teleb ve onlarin istehsal bacarigi ferqinden yaranir. Yeni bir olke her hansisa bir emteeni olkesindeki telebden daha artiq istehsal edir ve neticede onu beynelxalq ticaret vasitesile dunya bazarina cixardir.Dunya bazari ise bu mehsula ehtiyaci olan olkelere mehsulu emtee seklinde teklif edir.
89) Mesqulluq (Nicat)
Con Meynard Keynsin işsizlik haqqında təlimləri
90) Azərbaycanda xarici kapitalın yeri və rolu (Raqib)
Azərbaycanda xarici kapital
91) Makroiqtisadiyyatın əsasları (Cümşüdlü Vüqar_ qr 400 _uchot-iqtisad)
Makroiqtisadiyyat hər bir ölkənin və regionun iqtisadiyyatının bütövlükdə öyrənilməsi, araşdırılması və təhlili deməkdir. “Makro” sözü yunan sözü olub, tərcümədə “böyük ölçülər deməkdir.
92) makroiqtisadi müvazinət (Cümşüdlü Vüqar_400 uchot-iqtisad)
İqtisadi tarazlıq dedikdə iqtisadi resurs və tələbatlar arasındakı uyğunluq problemi başa düşülür
93) İstehlak,əmanət və investisiya (Cümşüdlü Vüqar_qr 400_uchot-iqtisad)
İstehlak anlayışı
Əmanət anlayışı
İnvestisiya anlayışı
94) Sənaye müəssisələrində ödəmə qabiliyyətinin təhlili (Fuad)
Sənaye müəssisələrində ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin əhəmiyyəti vəzifələri və informasiya mənbələri.
Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin göstəricilər sistemi və onların hesablanması.
Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili metodikası.
Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin kompleks təhlili və reytinqinin qiymətləndirilməsi.
Müəssisənin müflisləşməsi ehtimalının analitik qiymətləndirilməsi.
95) Vasitəçilərlə xarici ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi (Naməlum)
Vasitəçilərlə xarici ticarət əməliyyatlarının zəruriliyi və mahiyyəti.Vasitəçilərlə xarici ticarət əməliyyatlarının təşkilati-hüquqi formaları.Ticarət-vasitəçi ilə bağlanan müqavilələrin xarakterik xüsusiyyətləri və əsas şərtləri.
96) Beynəlxalq lizinq müqavilələrinin xarakterik xüsusiyyətləri və əsas şərtləri (Naməlum)
Beynəlxalq lizinq əməliyyatları, onların xarakterik xüsusiyyətləri.Beynəlxalq lizinq müqavilələrinin əsas şərtləri.Azərbaycanda lizinq xidmətinin təşkilinin müasir durumu və perspektivləri.
97) Menecmentin əsasları (CAVİD CƏBİYEV)
Menecment anlayışı, menecmentin predmeti, təkamülü, əsas məqsədləri, metodları və səviyyələri.
Menecment məktəbləri və menecmentdə müxtəlif yanaşmalar: klassik idarəetmə; neoklassik idarəetmə; modern (müasir) menecment yanaşmaları.
Menecmentdə planlaşdırma funksiyası, strateji və taktiki planlar.
Menecmentdə təşkiletmə funksiyası, təşkilatlarda istifadə olunan əsas təşkilat (departament) strukturları, təşkilatlarda dəyişiklik prosesi və təşkilatın inkişaf etdirilməsi.
Menecmentdə qərarların qəbul edilməsi prosesi, səlahiyyət və məsuliyyətin bölüşdürülməsi.
Menecmentdə liderlik, güc, nüfuz, motivasiya və motivasiya nəzəriyyələri.
Menecmentdə qrup davranışları, təşkilatlarda qruplar və qrup dinamikası.
Təşkilat daxili münaqişələr, təşkilatlarda stres, stresin və münaqişələrin idarə olunması.
Menecmentdə kommunikasiya prosesi, təşkilatlarda koordinasiyanın təmin edilməsi və nəzarətin təşkili.
98) Marketinqin əsasları (CAVİD CƏBİYEV)
Marketinqin predmeti, məzmunu, prinsipləri, iqtisadi əhəmiyyəti, əsas funksiyaları və inkişaf mərhələləri.
Marketinq mühiti, marketinqin idarə edilməsi prosesi, marketinqin planlaşdırılması və marketinq kompleksinin inkişaf etdirilməsi.
İstehlakçı və biznes strukturlarının bazarı, marketinqin idarə olunmasında istehlakçı davranışlarının rolu, bazarın seqmentləşdirilməsi, hədəf marketinqi və mövqeləşdirmə strategiyası.
Bazarın analizi, tələbin ölçülməsi və proqnozlaşdırılması.
Marketinqdə əmtəə (mal)/ xidmət siyasəti, məhsulun planlaşdırılması, qablaşdırılması və marka strategiyaları.
Marketinqdə məhsulların qiymətləndirilməsi qərarları və qiymət strategiyaları.
Marketinq (bölgü) kanalları, topdan ticarət, pərakəndə ticarət və marketinq (bölgü) kanallarının idarə olunması.
Marketinq kommunikasiya sistemi: reklam fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması, birbaşa marketinq sistemi, satışların stimullaşdırılması və idarə olunması, ictimaiyyətlə əlaqələr.
Marketinqdə yeni tendensiyalar, internetdə marketinq və elektron ticarət.
99) Xidmətlərin marketinqi (Eşqin Camalov)
Xidmətlərin marketinqi anlayışı və onun planının hazırlanması
təhsil xidmətlərinin marketinqi
xidmətlərin marketinq tədqiqatı və onun biznes fəaliyyətinə təsiri
100) Beynəlxalq marketinq strategiyası (Eşqin Camalov)
Marketinq və marketinq strategiyası haqqında ümumi məlumat
beynəlxalq marketinq strategiyasını mahiyyəti və xüsusiyyəti
101) Qlobal keçid iqtisadiyyatının problemləri (Elxan Zahidov)
XX əsrin son onilliklərindən etibarən cəmiyyətdə baş verən geopolitik dəyişikliklər sosialist düşərgəsinin dağılması və birqütblü dünyanın formalaşması ilə nəticələnməkdədir. Bu proses Şərqi Avropa ölkələrində dalıa çox iqtisadi sistemin dəyişdirilməsinə yönələn islahatlar kursu ilə müşayiət olunmuş, Rumıniyada vətəndaş qarşıdurmasına, keçmiş Çexoslovakiyada, Yuqoslaviyada mərkəzi dövlətin parçalanmasına və beynəlxalq hüququn yeni subyektlərinin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır
102) Əmtəə.Əmtəənin xassələri (Vüqar Cümşüdlü)
Əmtəə dedikdə istehsalçının özü üçün deyil, bazar üçün yaratdığı əmək məhsuluna deyilir. Bir çox iqtisadçılar əmtəəni iqtisadi nemət də adlandırmışdır.
103) İqtisadi institutlarinstitutlar (Vüqar Cümşüdlü)
İqtisadi institutların mahiyyəti.
İnstitutsional-sosioloji cərəyan
104) Qiymət (Vüqar Cümşüdlü)
Qiymət bir iqtisadi kateqoriya kimi
105) İstehsal xərcləri (Vüqar Cümşüdlü)
İstehsal xərcləri dedikdə məhsulun istehsalı üçün zəruri olan iqtisadi ehtiyatların əldə edilməsinə sərf olunan pulun miqarını ifadə edən iqtisadi kateqoriya başa düşülür. Bu kateqoriya çox böyük əhəmiyyətə malik bir kateqoriya olub bir çox iqtisadi məktəblər tərəfindən tətqiq edilmişdir.
106) İqtisadi nəzəriyyənin predmeti (Vüqar Cümşüdlü)
İqtisadi nəzəriyyənin predmeti haqda
107) İqtisadi sistem (Vüqar Cümşüdlü)
Cəmiyyətdə hakim münasibətlər və təşkilat formaları əsasında təşəkkül tapmış iqtisadi proseslərin məcmusuna iqtisadi sistem deyilir. İqtisadi hadisə və prosesləri, eləcə də iqtisadi prinsipləri təhlil etməklə bütöv iqtisadi sistem haqqında təsəvvür əldə etmək olar.
108) Bazar İqtisadiyyatı (Vüqar Cümşüdlü)
Bazar iqtisadiyyatı natural və əmtəə təsərrüfatı formalarından xeyli sonra meydana gəlmiş və müasir dövrədək gəlib çıxmışdır. Bu anlayışın meydana gəlməsi kapitalist münasibətlərinin (iqtisadiyyatının) yaranması ilə demək olar ki, eyni zamanda meydana gəlmişdir.
109) Bazar mexanizmi (Vüqar Cümşüdlü)
Bazar mexanizmi bazar subyektlərinin məhsul istehsalında, satışında, həmçinin kapital qoyuluşu sahəsində maraqlarının qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən, bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərindən olan mühüm bir iqtisadi anlayışdır
110) Azərbaycanda işsizlik problemi və onun həlli yolları (Ruslan)
Sovet hakimiyyəti və müstəqillik illərində Azərbaycanda məşğulluq və digər sosial-iqtisadi statistikanın ümumi xarakteristikası.
Müasir dövrdə məşğulluq sahəsində mövcud problemlər.
Əhalinin məşğulluq quruluşunun formalaşmasının həlli yolları.

referat.firststeps.az

Daha çox göstər

Oxşar xəbərlər

Back to top button